Дан кад је Хрватска етнички очишћена

Поделите:

Про­шле су 22 го­ди­не од „Олу­је”, нај­ве­ће ак­ци­је ет­нич­ког чи­шће­ња у Евро­пи по­сле Дру­гог свет­ског ра­та, ко­ју су из­ве­ле хр­ват­ске вој­но-по­ли­циј­ске сна­ге под буд­ним оком  пен­зи­о­ни­са­них аме­рич­ких ге­не­ра­ла. На­пад на САО Кра­ји­ну (Дал­ма­ци­ју, Ли­ку, Кор­дун и Ба­ни­ју) по­чео је 4. ав­гу­ста у 5 ча­со­ва ују­тро. Пр­ву бор­бе­ну ак­ци­ју из­ве­ли су аме­рич­ки вој­ни ави­о­ни из ба­зе НА­ТО-а у Ави­ја­ну. У оп­штој офан­зи­ви на САО Кра­ји­ну уче­ство­ва­ли су: НА­ТО, Хр­ват­ска вој­ска, Хр­ват­ско ви­је­ће од­бра­не и 5. кор­пус Ар­ми­је БиХ.

Пре­ма ко­нач­ној пре­су­ди три­бу­на­ла у Ха­гу, „Олу­ја” ни­је би­ла удру­же­ни зло­чи­нач­ки по­ду­хват с ци­љем да се про­те­ра­ју Ср­би из САО Кра­ји­не, а за по­чи­ње­не зло­чи­не ни­ко ни­је од­го­ва­рао.

Ср­би­ја да­нас ту­гу­је и се­ћа се ви­ше од 2.000 уби­је­них ци­ви­ла и 250.000 прогнаних. Обе­ле­жа­ва­ње го­ди­шњи­це про­го­на одр­жа­но је си­ноћ у Ве­тер­ни­ку, уз при­су­ство др­жав­ног вр­ха Ср­би­је, Ре­пу­бли­ке Срп­ске и ве­ли­ко­до­стој­ни­ка Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве. По­во­дом Да­на се­ћа­ња, у свим гра­до­ви­ма Ср­би­је ће се тач­но у под­не огла­си­ти си­ре­не.

Политика

Поделите:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here