Дан кад је Хрватска етнички очишћена

Поделите:

Про­шле су 22 го­ди­не од „Олу­је”, нај­ве­ће ак­ци­је ет­нич­ког чи­шће­ња у Евро­пи по­сле Дру­гог свет­ског ра­та, ко­ју су из­ве­ле хр­ват­ске вој­но-по­ли­циј­ске сна­ге под буд­ним оком  пен­зи­о­ни­са­них аме­рич­ких ге­не­ра­ла. На­пад на САО Кра­ји­ну (Дал­ма­ци­ју, Ли­ку, Кор­дун и Ба­ни­ју) по­чео је 4. ав­гу­ста у 5 ча­со­ва ују­тро. Пр­ву бор­бе­ну ак­ци­ју из­ве­ли су аме­рич­ки вој­ни ави­о­ни из ба­зе НА­ТО-а у Ави­ја­ну. У оп­штој офан­зи­ви на САО Кра­ји­ну уче­ство­ва­ли су: НА­ТО, Хр­ват­ска вој­ска, Хр­ват­ско ви­је­ће од­бра­не и 5. кор­пус Ар­ми­је БиХ.

Пре­ма ко­нач­ној пре­су­ди три­бу­на­ла у Ха­гу, „Олу­ја” ни­је би­ла удру­же­ни зло­чи­нач­ки по­ду­хват с ци­љем да се про­те­ра­ју Ср­би из САО Кра­ји­не, а за по­чи­ње­не зло­чи­не ни­ко ни­је од­го­ва­рао.

Ср­би­ја да­нас ту­гу­је и се­ћа се ви­ше од 2.000 уби­је­них ци­ви­ла и 250.000 прогнаних. Обе­ле­жа­ва­ње го­ди­шњи­це про­го­на одр­жа­но је си­ноћ у Ве­тер­ни­ку, уз при­су­ство др­жав­ног вр­ха Ср­би­је, Ре­пу­бли­ке Срп­ске и ве­ли­ко­до­стој­ни­ка Срп­ске пра­во­слав­не цр­кве. По­во­дом Да­на се­ћа­ња, у свим гра­до­ви­ма Ср­би­је ће се тач­но у под­не огла­си­ти си­ре­не.

Ср­би­ји не мо­же да бу­де ја­сно да не­ко мо­же да сла­ви опе­ра­ци­ју „Олу­ја”, ис­та­кла је ју­че пре­ми­јер­ка Ана Бр­на­бић, оце­нив­ши да „не мо­же­мо да раз­у­ме­мо да не­ко сла­ви што је та­да прак­тич­но ет­нич­ки очи­шће­на јед­на зе­мља”. „Ми као вла­да ода­је­мо по­част свим жр­тва­ма, и они­ма ко­ји су из­гу­би­ли жи­во­те, али и они­ма ко­ји су из­гу­би­ли до­мо­ве и имо­ви­ну у Хр­ват­ској”, ка­за­ла је Бр­на­би­ће­ва. Док Ср­би­ја ту­гу­је и се­ћа се ви­ше од 2.000 по­ги­ну­лих ци­ви­ла и 250.000 про­те­ра­них Ср­ба из Хр­ват­ске у нај­ве­ћој ак­ци­ји ет­нич­ког чи­шће­ња по­сле Дру­гог свет­ског ра­та, Хр­ват­ска пе­ва и сла­ви Дан осло­бо­ђе­ња, по­ру­чи­ла је ју­че пот­пред­сед­ни­ца вла­де Зо­ра­на Ми­хај­ло­вић. Она је по­во­дом да­на се­ћа­ња на Ср­бе прог­на­не из Хр­ват­ске у ак­ци­ји „Олу­ја” на­ве­ла да у Ср­би­ји да­нас од­је­ку­ју цр­кве­на зво­на, док у Хр­ват­ској пе­ва Томп­сон. „То је сли­ка на­ших од­но­са по­сле 22 го­ди­не од ак­ци­је ’Олу­ја’, та­ко ће овај дан по свој при­ли­ци из­гле­да­ти и у го­ди­на­ма пред на­ма”, на­ве­ла је она у са­оп­ште­њу.

Пред­сед­ник Са­ве­за Ср­ба из ре­ги­о­на Ми­о­драг Лин­та из­ја­вио је ју­че да Хр­ват­ска не за­слу­жу­је да бу­де члан ЕУ због ре­ха­би­ли­та­ци­је уста­штва и не­по­што­ва­ња људ­ских пра­ва Ср­ба. Лин­та је до­дао да се не сла­же с кон­ста­та­ци­јом хр­ват­ског ана­ли­ти­ча­ра Жар­ка Пу­хов­ског да Хр­ват­ска „спу­шта лоп­ту” у ве­зи са обе­ле­жа­ва­њем „Олу­је”. „Не сла­жем се са кон­ста­та­ци­јом да је до­шло до спу­шта­ња лоп­те. Про­у­ста­шки пе­вач Мар­ко Пер­ко­вић Томп­сон не­ће пе­ва­ти у Кни­ну, већ у Слу­њу, где су Ср­би 1941. до­жи­ве­ли стра­шан ге­но­цид то­ком НДХ”, ре­као је Лин­та, го­сту­ју­ћи на РТС-у.

Он је ис­та­као да ће се у Кни­ну опет оку­пи­ти нај­ви­ши хр­ват­ски зва­нич­ни­ци, као и прет­ход­них го­ди­на, где ће го­во­ри­ти да је „Олу­ја” би­ла оправ­да­на ак­ци­ја, ет­нич­ки чи­ста и бри­ли­јант­на осло­бо­ди­лач­ка ак­ци­ја, а не­ће се по­ми­ња­ти срп­ске жр­тве.

Лин­та до­да­је да ће ту би­ти и хр­ват­ски ко­ман­дан­ти ко­ји су ди­рект­но или ин­ди­рект­но окр­ва­ви­ли сво­је ру­ке. „За­ми­сли­те да ми има­мо пе­ва­ча ко­ји пе­ва о кла­њу Хр­ва­та и Бо­шња­ка или Ал­ба­на­ца, што ми, на сре­ћу, не­ма­мо… Па ЕУ би нам уве­ла санк­ци­је и Ср­би­ја би би­ла са­та­ни­зо­ва­на од чи­та­ве ме­ђу­на­род­не за­јед­ни­це”, на­гла­сио је Лин­та, пре­нео је Тан­југ. Пре­ма ње­го­вим ре­чи­ма, Томп­сон је са­мо по­сле­ди­ца оп­штег ста­ња у Хр­ват­ској.

„Шта дру­го оче­ки­ва­ти ка­да пред­сед­ни­ца Хр­ват­ске Ко­лин­да Гра­бар Ки­та­ро­вић ка­же да обо­жа­ва Томп­со­на и да пу­шта ње­го­ве пе­сме сво­јој де­ци? Хр­ват­ски зва­нич­ни­ци иду у Блај­бург и по­ла­жу цве­ће уста­ша­ма на спо­мен-пло­чу где сто­ји уста­шка ша­хов­ни­ца. Шта оче­ки­ва­ти ка­да осам ме­се­ци Вла­да Хр­ват­ске не­ће да скло­ни пло­чу са сло­вом У из бал­кан­ског Аушви­ца – Ја­се­нов­ца?”, на­во­ди он.

Ка­ко ка­же, у прет­ход­не 22 го­ди­не би­ло је 165 Ср­ба ухап­ше­них на осно­ву хр­ват­ских по­тер­ни­ца, што по­ка­зу­је да се во­ди по­ли­ти­ка за­стра­ши­ва­ња Ср­ба, а ЕУ на то ћу­ти, као и на отво­ре­ну ре­ха­би­ли­та­ци­ју уста­шке по­ли­ти­ке, док с дру­ге стра­не има­мо са­мо јед­ну пра­во­сна­жну пре­су­ду за срп­ске жр­тве у Хр­ват­ској. „То ја­сно по­ка­зу­је да Хр­ват­ска ни­је за­слу­жи­ла да бу­де чла­ни­ца ЕУ и да хр­ват­ско пра­во­су­ђе ни­је не­за­ви­сно, не­при­стра­сно, ни про­фе­си­о­нал­но, већ ет­нич­ки мо­ти­ви­са­но пра­во­су­ђе у функ­ци­ји це­мен­ти­ра­ња ет­нич­ког чи­шће­ња Ср­ба”.

Ис­ти­че да без ра­ди­кал­не про­ме­не од­но­са ЕУ и САД пре­ма Хр­ват­ској у њој не­ће до­ћи до су­о­ча­ва­ња с про­шло­шћу. „Су­шти­на про­бле­ма је­сте што је ЕУ до­зво­ли­ла да Хр­ват­ска по­ста­не ње­на чла­ни­ца, а ни­је у окви­ру по­гла­вља о људ­ским пра­ви­ма и пра­во­су­ђу из­ву­кла ис­под те­пи­ха и ре­ши­ла све те про­бле­ме на сто­ти­не хи­ља­да прог­на­них Ср­ба. Хр­ват­ска је са­да чла­ни­ца ЕУ. Пла­шим се да ће про­ћи још до­ста док се то ре­ши, јер не­ма во­ље да се ре­ше имо­вин­ска и дру­га пра­ва.”

„Ако Бри­сел, Бер­лин и Ва­шинг­тон про­ме­не сво­ју по­ли­ти­ку у од­но­су пре­ма рат­ним зло­чи­ни­ма, људ­ским пра­ви­ма и жр­тва­ма, до­шло би до трај­не ста­бил­но­сти и по­ми­ре­ња на овим про­сто­ри­ма”, ре­као је он.

Слич­ног је ми­шље­ња и пред­сед­ник Ко­ми­си­је за не­ста­ла ли­ца Ср­би­је Вељ­ко Ода­ло­вић. „Хр­ват­ско дру­штво мо­ра да се су­о­чи са зло­чи­ном по­чи­ње­ним у вој­но-по­ли­циј­ској ак­ци­ји ’Олу­ја’, јер тек ка­да се то до­го­ди има на­де и пер­спек­ти­ве да мно­га пи­та­ња бу­ду ре­ше­на на ци­ви­ли­за­циј­ски на­чин”, из­ја­вио је он на кон­фе­рен­ци­ји Удру­же­ње по­ро­ди­ца не­ста­лих и по­ги­ну­лих ли­ца „Су­за”, по­во­дом 22. го­ди­шњи­це про­го­на и стра­да­ња Ср­ба у Хр­ват­ској.

Ис­та­као је да не мо­же да се сла­ви ве­ли­ка по­бе­да, ка­ко ову ак­ци­ју на­зи­ва­ју у Хр­ват­ској, јер је у њој стра­да­ла не­јач.

„Не слу­жи на част би­ло чи­јој вој­сци да сла­ви по­бе­ду над ста­ри­ма од пре­ко 60 го­ди­на, над де­цом и же­на­ма. У овом тре­нут­ку са­мо кад по­гле­да­мо еви­ден­ци­ју не­ста­лих, где се 900 љу­ди во­ди као не­ста­ло, и ви­ди­мо њи­хо­ву струк­ту­ру, нај­ве­ћи број оних ко­је тра­жи­мо је пре­ко 60 го­ди­на, и 540 же­на”, об­ја­снио је Ода­ло­вић.

Ка­ко је пре­не­ла Бе­та, на кон­фе­рен­ци­ји је го­во­ри­ла и Не­вен­ка До­брић, ко­ја је у „Олу­ји” из­гу­би­ла ма­ло­лет­ног си­на и све­кра (63) и ко­ја је ту­жи­ла др­жа­ву Хр­ват­ску, али је спор из­гу­би­ла јер ни­је има­ла да пла­ти 5.000 евра. „Ма­ли је 12 го­ди­на имао, ни крив ни ду­жан. Го­ни­ћу док сам жи­ва, не­ћу од­у­ста­ти. Ја знам да је хр­ват­ска вој­ска пу­ца­ла, а по њи­хо­вом је да је стра­дао у рат­ним деј­стви­ма. На кра­ју је слу­чај за­ста­рео”, ре­кла је упла­ка­на же­на и до­да­ла да је тај слу­чај са­да пред Устав­ним су­дом Хр­ват­ске и да ће, ако тре­ба, ићи и у Стра­збур.

Ни­ко­ла Пу­ха­рић из Ини­ци­ја­ти­ве мла­дих из За­гре­ба пре­дао је Удру­же­њу „Су­за” пе­ти­ци­ју из­ви­ње­ња свим жр­тва­ма „Олу­је”, ко­ју је у про­те­кле две не­де­ље пот­пи­са­ло 600 осо­ба, углав­ном мла­дих љу­ди. „Она тре­ба да до­ђе од на­ших нај­ви­ших ин­стан­ци. То је нај­ма­ње што мо­же да се ура­ди у Хр­ват­ској на­кон ова­квог кр­ше­ња људ­ских пра­ва у вој­но-по­ли­циј­ској ак­ци­ји ’Олу­ја’ и не­про­це­су­и­ра­ња од­го­вор­них за зло­чин”, ре­као је Пу­ха­рић.

 

Марковић: Туђман је завршио оно што је Павелић започео

Пред­сед­ник Скуп­шти­не гра­да Ја­го­ди­не Дра­ган Мар­ко­вић Пал­ма из­ја­вио је ју­че да је вој­но-по­ли­циј­ска ак­ци­ја хр­ват­ских сна­га „Олу­ја” би­ла ге­но­цид над срп­ским на­ро­дом ко­ји, ка­ко је ре­као, и да­нас тра­је и по­звао Не­мач­ку, Европ­ску уни­ју и САД да пре­ста­ну да о то­ме ћу­те и ка­зне фа­ши­зам, уста­штво и оне ко­ји су од­го­вор­ни за зло­чин над Ср­би­ма.

Под­се­ћа да је Ха­шки три­бу­нал осло­бо­дио од­го­вор­но­сти ко­ман­дан­те ге­но­ци­да зва­ног „Олу­ја”, ге­не­ра­ле Го­то­ви­ну и Чер­ма­ка, под чи­јом је ко­ман­дом про­те­ра­но го­то­во све срп­ско ста­нов­ни­штво из та­да­шње Кра­ји­не, њих око 300.000, а уби­је­но 2.500 љу­ди, од че­га 1.500 ци­ви­ла.

„Да­нас у Ја­се­нов­цу по­сто­ји та­бла са уста­шким зна­ком, у Хр­ват­ској се одр­жа­ва­ју ми­се за Ан­ту Па­ве­ли­ћа, Ср­би се и да­ље пре­кр­шта­ва­ју као у вре­ме Алој­зи­ја Сте­пин­ца, ули­це и тр­го­ви но­се име­на уста­шких ве­ли­ка­на, уста­шког пе­ва­ча Томп­со­на пла­ћа др­жа­ва Хр­ват­ска да пе­ва у Слу­њу на Кор­ду­ну, где су све Ср­бе по­би­ли у про­шлом свет­ском и по­след­њем гра­ђан­ском ра­ту и за­па­ли­ли и оте­ли сву срп­ску имо­ви­ну”, на­вео је Мар­ко­вић, пре­нео је Тан­југ.

Мар­ко­вић ка­же да ове ре­чи не упу­ћу­је Хр­ват­ској, јер, ка­ко ка­же, она и не кри­је сво­је про­у­ста­шко и ан­ти­срп­ско опре­де­ље­ње. Ове ре­чи, ка­же, упу­ћу­је пре све­га Не­мач­кој, а за­тим и Европ­ској уни­ји и Сје­ди­ње­ним Аме­рич­ким Др­жа­ва­ма.

„Ка­зни­те фа­ши­зам и уста­штво и оне ко­ји су од­го­вор­ни за зло­чи­не над Ср­би­ма у по­след­њем гра­ђан­ском ра­ту. Олу­ја је ге­но­цид, а ви сте он­да ћу­та­ли и са­да ћу­ти­те и још по­ку­ша­ва­те да про­гла­си­те Сте­пин­ца све­цем. Вра­ти­те се на те­мељ Европ­ске уни­је, а то је ан­ти­фа­ши­зам”, по­ру­чио је Дра­ган Мар­ко­вић.

Си­ре­не у под­не по­во­дом Да­на се­ћа­ња
По­во­дом обе­ле­жа­ва­ња Да­на се­ћа­ња на стра­да­ње и про­гон Ср­ба у ору­жа­ној ак­ци­ји „Олу­ја” да­нас ће се у Ср­би­ји у под­не огла­си­ти си­ре­не. Би­ће еми­то­ван јед­но­ли­чан звук за пре­ста­нак опа­сно­сти, у тра­ја­њу од 60 се­кун­ди, са­оп­шти­ло је Ми­ни­стар­ство уну­тра­шњих по­сло­ва.
Политика
Поделите:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here