Дневно полиција исели сто насилника из стана

Поделите:

Закон о спречавању насиља у породици даје резултате већ после два месеца примене, кажу у Аутономном женском центру

За два ме­се­ца из­ре­че­но је око 5.000 хит­них ме­ра за­шти­те од на­си­ља у по­ро­ди­ци, што у ста­ти­стич­ком пре­во­ду зна­чи да се днев­но из­рек­не око сто ме­ра за хит­но уда­ље­ње на­сил­ни­ка из ста­на, од­но­сно за­бра­на при­ла­ска жр­тви на­си­ља.

Ва­ња Ма­ца­но­вић, адво­кат Ауто­ном­ног жен­ског цен­тра, у раз­го­во­ру за наш лист за­кљу­чу­је за­то да су охра­бру­ју­ћи ефек­ти до­са­да­шње при­ме­не За­ко­на о спре­ча­ва­њу на­си­ља у по­ро­ди­ци.

Поделите:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here