Полазак у школу – удар на кућни буџет

Поделите:

Прибор извуче најмање 6.500 динара из родитељског новчаника. –Свеске, бојице и ранчеви најповољнији у хипермаркетима. –За одећу и обућу требало би планирати бар 8.000.

Би­ра­ње све­за­ка и ран­че­ва са оми­ље­ним ли­ко­ви­ма, школ­ског при­бо­ра, но­ве обу­ће и оде­ће, де­ца, али и ро­ди­те­љи, схва­та­ју ве­о­ма озбиљ­но. Док је за шко­лар­це то за­ба­ва, за ро­ди­те­ље је ве­ли­ка оба­ве­за, али и јед­на од нај­ску­пљих став­ки у кућ­ном бу­џе­ту. Об­но­ва ор­ма­ра но­вом гар­де­ро­бом – а ту су и па­ти­ке, чи­зме, је­се­ње па и зим­ске јак­не, уџ­бе­ни­ци, све­ске, пер­ни­це, бо­ји­це – ста­је нај­ма­ње 15.000 ди­на­ра, па ће мно­гим по­но­сним ма­ма­ма и та­та­ма ко­ји ис­пра­ћа­ју де­те у шко­лу би­ти по­треб­на нов­ча­на по­моћ.

Не­ки ће то за­тра­жи­ти од нај­бли­жих – ба­ке, де­ке, тет­ки, уја­ка и стри­че­ва, а би­ће и оних ко­ји ће по­ди­за­ти кре­ди­те ка­ко би њи­хов ђак био опре­мљен но­вим ства­ри­ма.

Поделите:

Оставите коментар

Please enter your comment!
Please enter your name here